Poreuze materialen:

Welkom bij Darcy Center

TUE-Logo    logo-uu

Governance

Wij stellen voor een Algemeen Bestuur voor het DARCY CENTER in te stellen bestaande uit drie groepsleiders van de deelnemende onderzoeksgroepen uit Utrecht en drie uit Eindhoven (zie bijlage voor een voorlopig overzicht van de onderzoeksgroepen). Als Dagelijks Bestuur (DB) stellen wij voor prof. Hassanizadeh (UU) en prof. Smeulders (TU/e) te benoemen. Alle groepsleiders tezamen vormen de Wetenschapsraad. Eenmaal per jaar vergaderen de Wetenschapsraad en het Algemeen Bestuur gezamenlijk waarbij verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid en prioriteiten worden besproken voor het komende beleidsjaar. Het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur vergaderen zo vaak als wenselijk en noodzakelijk wordt geacht, doch minstens vier keer per jaar. Een lichte vorm van secretariële ondersteuning is voorzien. Het secretariaat zal gehuisvest zijn op de TU/e campus waar een deel van de experimentele faciliteiten (DARCY LAB) al is gevestigd.